Predstavitev

DŠFS
ŠOFFA
ŠS FFA
ŠSSFD

Logo kratica DŠFS + dolgo imeDruštvo študentov farmacije Slovenije (DŠFS) je neprofitna in nepolitična organizacija, ki združuje študente Fakultete za farmacijo. Ustanovljeno je bilo leta 1997.

Za vodenje društva in organizacijo projektov sta odgovorna izvršni odbor in ekipa koordinatorjev, nad delovanjem društva pa bdi nadzorni odbor.

Društvo se aktivno vključuje v domače in mednarodne organizacije, med katerimi smo najbolj aktivni in prepoznavni v evropskem (EPSA) in mednarodnem (IPSF) združenju študentov farmacije.

Vsako leto organiziramo več zelo odmevnih projektov. Mednje sodijo

 • tekmovanja (Svetovanje bolnikom, Mala šola klinike, Inkubator inovativnosti), kjer študentje preizkusimo svoje znanje za lekarniškim pultom ali v simuliranem bolnišničnem oddelku
 • Mednarodni poletni farmacevtski tabor, ki se ga vsako leto udeleži okoli 70 domačih in tujih študentov in poleg družabnega zajema tudi bogat izobraževalni program
 •  javne kampanje (Varna raba antibiotikov, Kožni rak, Zdravilni čaji in mnoge druge), s katerimi na področju primarne preventive sodelujemo pri izobraževanju javnosti in ozaveščamo najbolj rizične skupine ljudi, tako na javnih mestih kot v ustanovah (DSO)
 • projekt Zdravstveni tim, ki ga z namenom enakovrednega interdisciplinarnega sodelovanja organiziramo skupaj s študenti medicine, zdravstvene nege in sorodnih ved in ki zajema več dni predavanj na določeno tematiko (Revmatoidni artritis, Kolorektalni rak, Paliativna oskrba…)
 • projekt Medštudijski kongres z naslovom (R)evolucija bakterij, ki ga z namenom interdisciplinarnega sodelovanja prvič letos organiziramo skupaj s študenti medicine in mikrobiologije in ki zajema vrsto predavanj ter okroglo mizo
 • razne humanitarne dejavnosti, kot so Božični bazar, pomoč v ambulanti Pro Bono, zbiranje oblačil in igrač ipd.
 • strokovni večeri in študentski kongresi, s katerimi društvo samoiniciativno pokrije velik del ekstrakurikularnih študijskih vsebin
 • motivacijski vikendi s treningi mehkih veščin, ki postajajo med delodajalci vse bolj zaželena in cenjena znanja
 • razni športni in družabni dogodki, od smučanja do paintballa

Izdajamo tudi svoje glasilo – Spatulo. Študentje vseh smeri na Fakulteti za farmacijo lahko v njem objavljajo svoje raziskovalno in kritično razmišljanje. Pripravljamo tudi reportaže s preteklih društvenih dogodkov in obveščamo o dogajanju v prihodnje, s čimer povezujemo študente z društvenim delovanjem in spodbujamo kulturo pisanja in novinarskega raziskovanja.

Društvo je zelo prepoznavno tudi na mednarodnem nivoju, saj redno sodelujemo v izmenjavah med študentskimi društvi s cele Evrope (TWIN, THREEN, QUATRINO), obiskujemo in organiziramo evropske in svetovne kongrese, sodelujemo v dveh programih mednarodnih strokovnih praks (SEP, IMP), v okviru katerih naši študentje raziskujejo tujino, prakso v Sloveniji pa vsako leto ponudimo tudi 15-20 tujim študentom.

Društvo ima naslednje namene in cilje:

 • zastopanje članov DŠFS v Sloveniji in svetu,
 • organizacija različnih oblik izmenjav in projektov izobraževalnega in družbenega značaja na lokalnem in mednarodnem področju,
 • sodelovanje z drugimi nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami,
 • posredovanje možnosti vključevanja v nacionalne in mednarodne, s farmacijo povezane dejavnosti,
 • vzpostavitev stalnih in alternativnih virov financiranja za uresničitev predvidenih dejavnosti in podporo udejstvovanju članov,
 • organizacija sestankov, simpozijev, kongresov in prireditev na lokalnem in mednarodnem nivoju,
 • sodelovanje na legislativnih in strokovnih srečanjih na lokalnem in mednarodnem nivoju,
 • širjenje in razvijanje mednarodnih dejavnosti na vseh področjih, povezanih s farmacijo,
 • sodelovanje na strokovnih, legislativnih in družbenih srečanjih EPSA (European Pharmaceutical Students’ Association) in IPSF (International Pharmaceutical Students’ Federation)
 • vključevanje v humanitarne dejavnosti,
 • publicistična dejavnost.

Statut in Pravilniki

Prijavi prekršek

Izvršni odbor

  • Predsednica
  • Nuša Japelj
  • predsednik@dsfs.si
  • IMG_5295
  • Generalni sekretar
  • Filip Ivanovski
  • gs@dsfs.si
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • Blagajničarka
  • Špela Bizjak
  • blagajnik@dsfs.si
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • Predstavnica za stike z javnostjo
  • Nina Janežič
  • pr@dsfs.si
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • Predstavnica za stike z Evropsko zvezo študentov farmacije
  • Mojca Gojčič
  • ls.slovenia@dsfs.si
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • Predstavnik za stike z Mednarodno zvezo študentov farmacije
  • Tomaž Zupan
  • cp.slovenia@dsfs.si
  • IMG_5462

Koordinatorji

  • Koordinatorica IPSF SEP mednarodnih strokovnih praks
  • Nadine Lah
  • seo.slovenia@dsfs.si
  • IMG_5463
  • Twinnet koordinatorica
  • Sanja Martinović
  • twinslovenia@dsfs.si
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • Koordinatorica humanitarne skupine
  • Špela Marzidovšek
  • humanitarna@dsfs.si
  • IMG_5649
  • Koordinatorica strokovnih večerov
  • Ana Medic
  • strokovni@dsfs.si
  • P2103086
  • Koordinatorica javnih kampanj
  • Maja Badovinac
  • kampanje@dsfs.si
  • IMG_5699
  • Vodja organizacijskega odbora 23. Mednarodnega poletnega farmacevtskega tabora
  • Katarina Kastelic
  • ipsc@dsfs.si
  • P2133161
  • Glavni urednik Spatule
  • Luka Stegne
  • spatula@dsfs.si
  • P2133135

soffaŠOFFA ali Študentska organizacija Fakultete za farmacijo je ena izmed podružnic družine ŠOU v Ljubljani, kakršno ima vsaka fakulteta Univerze v Ljubljani.

Na naši fakulteti tesno sodeluje z Društvom študentov Farmacije Slovenije in Študentskim svetom Fakultete za Farmacijo v obliki društva Drug Dealer.

V sklopu tega društva člani ŠOFFA organizirajo in pomagajo pri organizaciji projektov, predsednik in podpredsednik pa poleg organizacije sodelujeta tudi na ŠOU kot poslanca v Študentskem zboru Študentske organizacije v Ljubljani.

Člani tega organa se dobivajo na sejah, na katerih razpravljajo o organizaciji projektov in o finančnih strukturah le-teh. Mandat traja enako za vse člane, in sicer dve leti od izvolitve na študentskih volitvah.

Članiskupine

  • Predsednik in poslanec v Študentskem zboru ŠOU v Ljubljani
  • Robert Šebenik
  • rsebenik47@gmail.com
  • IMG_5673
  • Podpredsednik in poslanec v Študentskem zboru ŠOU v Ljubljani
  • Dejan Temov
  • dejan.temov@gmail.com
  • P2133100
  • Predstavnica interesnega področja športa in turizma
  • Ana Kotevska
  • ana.kotevska23@gmail.com
  • P2133133
  • Predstavnica interesnega področja kulture in založništva
  • Nina Turk
  • nina.turk95@gmail.com
  • IMG_5674
  • Predstavnica področja mednarodnega sodelovanja
  • Nina Ravbar
  • nina.ravbar8@gmail.com
  • IMG_5663
  • Predstavnica za interesno področje izobraževanja
  • Tjaša Potočnik
  • potocnik.tjasa@gmail.com
  • P2133116

Študentski svet Fakultete za farmacijo (ŠS FFA) je organ študentov fakultete, ki sodeluje v komisijah oz. odborih UL FFA za reševanje vprašanj iz določenega področja. Preko let se je uveljavil kot zelo konstruktiven sogovornik pri vprašanjih, vezanih na študijski proces in širše o kakovosti UL FFA. Ustvarja mnenja o pedagoških delavcih ter jim tako omogoča izvolitev v zahtevane nazive. Je edini uradni zastopnik študentov UL FFA na vseh organizacijskih nivojih ter uspešno sodeluje v drugih organih fakultete (Senat, Upravni odbor, Komisija za študijsko področje, Akademski zbor, Komisija za kakovost). Svoje študente prav tako zastopa v okviru univerze na sejah ŠS UL.

ŠS FFA sestavljajo predstavniki letnikov (»Svetniki«) ter pridruženi člani, ki nimajo volilne pravice. Svetniki so po dva predstavnika vsakega letnika EM FAR z izjemo 5. letnika, kjer je samo en predstavnik, ter po en predstavnik vsakega letnika prvostopenjskih študijskih programov in po en predstavnik vseh letnikov vsakega študijskega programa druge stopnje. Pridruženi člani so: Glavni Erazmus tutor, Glavni koordinator tutorjev, bivši predsednik ŠS FFA in predstavniki študentov v Senatu UL FFA (3 senatorji).

Študentski svet je v svojem delovanju neodvisen, delovanje v njem je prostovoljno in kot tako seveda ni plačano. Poteka v obliki rednih sej, po potrebi pa tudi korespondenčnih. Na sejah razpravljamo o aktualnih temah in o njih podajamo mnenja ter sprejemamo sklepe.

S svojim delovanjem si prizadevamo za dobro vseh študentov naše fakultete. Med naloge ŠS spadajo:

 • zastopanje študentov in njihovih pravic v organih fakultete in univerze (svoje predstavnike imamo npr. v Senatu, Komisiji za študijske zadeve in Akademskem zboru, pa tudi v Študentskem svetu Univerze v Ljubljani)
 • podajanje študentskih mnenj o asistentih, docentih in izrednih profesorjih, ko le-ti zaprosijo za izvolitev v pedagoške nazive
 • reševanje problemov, ki nastanejo med študijskim letom, v sodelovanju z vodstvom fakultete
 • informiranje in uvajanje študentov prvih letnikov (vsako leto izdamo informativno knjižico za bruce z veliko koristnimi informacijami, sodelujemo pa tudi pri izvedbi informativnih dni za dijake 3. in 4. letnikov)
 • sodelovanje pri projektih na področju obštudijskih dejavnosti, npr. pri izvedbi mednarodnih farmacevtskih taborov, študentskega glasila Spatula.

Študentski svet Fakultete za farmacijo je tudi eden od petih subjektov (tabletk) združenja »Drug Dealer«, ki povezuje študentske organizacije na Fakulteti za farmacijo in omogoča, da si skupaj prizadevamo za čim boljši študij in čim bolj pestro življenje študentov v času študija.

Kontakt: studentski.svet@ffa.uni-lj.si

Vodstvo

  • Predsednik
  • Jaka Rotman
  • studentski.svet@ffa.uni-lj.si
  • P2133200
  • Podpredsednik
  • Jaka Vrevc Žlajpah
  • jaka.vz@gmail.com
  • P2133189
  • Tajnica
  • Damijana Roškarič
  • roskaric.damijana99@gmail.com
  • P2133208

Pridruženi člani

  • Glavni Erasmus tutor
  • Kristjan Žnidaršič
  • Glavni koordinator tutorjev
  • Luka Stegne
  • Senator
  • Jaka Rotman
  • Senator
  • Katja Bezjak
  • Senator
  • Jaka Vrevc Žlajpah
  • Bivši predsednik
  • Tilen Huzjak

Predstavniki letnikov

  • Predstavnik 1. letnika EM FAR
  • Mihael Lebar
  • Predstavnik 2. letnika EM FAR
  • Rok Oberč
  • Predstavnica 2. letnika EM FAR
  • Marjeta Lipužič
  • Predstavnik 3. letnika EM FAR
  • Blaž Mihelič
  • Predstavnik 3. letnika EM FAR
  • Gašper Grošelj
  • Predstavnik 4. letnika EM FAR
  • Jan Števančec
  • Predstavnica 4. letnika EM FAR
  • Ana Medic
  • Predstavnik 5. letnika EM FAR
  • Jaka Rotman
  • Predstavnica 1. letnika S1 LBM
  • Sara Simonič
  • Predstavnica 2. letnika S1 LBM
  • Damijana Roškarič
  • Predstavnik 3. letnika S1 LBM
  • Jaka Vrevc Žlajpah
  • Predstavnica 1. letnika S1 KOZ
  • Sandra Mikić
  • Predstavnica 2. letnika S1 KOZ
  • Kaja Fekonja
  • Predstavnica 3. letnika S1 KOZ
  • Pia Berglez
  • Predstavnica S2 LBM
  • Špela Kert
  • Predstavnica S2 INF
  • Ines Durić

Loko kratica ŠSSFD + dolgo ime - popravek-01Študentska sekcija Slovenskega farmacevtskega društva (ŠSSFD) vključuje člane SFD iz študentskih vrst. Slovensko farmacevtsko društvo je najmočnejša vez posameznih segmentov slovenske farmacije, preko katerega se med seboj povezujejo strokovnjaki iz industrije, lekarn, izobraževalnih ustanov in uprave.

Od vsega začetka se člani znotraj društva združujejo v podružnice po regionalnem načelu in v sekcije po strokovnem interesu. Od leta 1975 Društvo najbolj zaslužnim slovenskim farmacevtom podeljuje Minařikova odličja, od leta 1990 Minařikova priznanja.
Delovanje društva urejajo društveni akti, člane društva zavezuje tudi kodeks farmacevtske etike.

Društvo za člane organizira različne oblike dopolnilnih strokovnih izpolnjevanj.

Na mednarodni ravni organizirajo sekcije društva znanstvene simpozije, ki potekajo običajno pod pokroviteljstvom mednarodnih organizacij, v katere je društvo včlanjeno.

 • FIP – Mednarodna federacija farmacevtov,
 • EUFEPS – Evropska federacija farmacevtskih znanosti,
 • ESCP – Evropsko društvo kliničnih farmacevtov,
 • EAHP – Evropska zveza bolnišničnih lekarn in
 • EFMC – Evropska federacija za medicinsko kemijo.

Slovensko farmacevtsko društvo izdaja dve publikaciji in sicer :

 • Farmacevtski vestnik
 • Farmakon

Slovensko farmacevtsko društvo poleg strokovnih organizira tudi različne družabne prireditve, ki dodatno krepijo povezovalno vlogo društva.

Člani prejemajo Farmacevtski vestnik, imajo možnost udeležbe na strokovnih in družabnih srečanjih podružnic in sekcij in popust pri plačilu kotizacije na vseh prireditvah SFD.

Včlanite se v SFD

 

SFD