Partnerske organizacije

ŠS FFA
ŠOFFA
SFD

Študentski svet Fakultete za farmacijo (ŠS FFA) je organ študentov fakultete, ki sodeluje v komisijah oz. odborih UL FFA za reševanje vprašanj iz določenega področja. Preko let se je uveljavil kot zelo konstruktiven sogovornik pri vprašanjih, vezanih na študijski proces in širše o kakovosti UL FFA. Ustvarja mnenja o pedagoških delavcih ter jim tako omogoča izvolitev v zahtevane nazive. Je edini uradni zastopnik študentov UL FFA na vseh organizacijskih nivojih ter uspešno sodeluje v drugih organih fakultete (Senat, Upravni odbor, Komisija za študijsko področje, Akademski zbor, Komisija za kakovost). Svoje študente prav tako zastopa v okviru univerze na sejah ŠS UL.

ŠS FFA sestavljajo predstavniki letnikov (»Svetniki«) ter pridruženi člani, ki nimajo volilne pravice. Svetniki so po dva predstavnika vsakega letnika EM FAR z izjemo 5. letnika, kjer je samo en predstavnik, ter po en predstavnik vsakega letnika prvostopenjskih študijskih programov in po en predstavnik vseh letnikov vsakega študijskega programa druge stopnje. Pridruženi člani so: Glavni Erazmus tutor, Glavni koordinator tutorjev, bivši predsednik ŠS FFA in predstavniki študentov v Senatu UL FFA (3 senatorji).

Študentski svet je v svojem delovanju neodvisen, delovanje v njem je prostovoljno in kot tako seveda ni plačano. Poteka v obliki rednih sej, po potrebi pa tudi korespondenčnih. Na sejah razpravljamo o aktualnih temah in o njih podajamo mnenja ter sprejemamo sklepe.

S svojim delovanjem si prizadevamo za dobro vseh študentov naše fakultete. Med naloge ŠS spadajo:

 • zastopanje študentov in njihovih pravic v organih fakultete in univerze (svoje predstavnike imamo npr. v Senatu, Komisiji za študijske zadeve in Akademskem zboru, pa tudi v Študentskem svetu Univerze v Ljubljani)
 • podajanje študentskih mnenj o asistentih, docentih in izrednih profesorjih, ko le-ti zaprosijo za izvolitev v pedagoške nazive
 • reševanje problemov, ki nastanejo med študijskim letom, v sodelovanju z vodstvom fakultete
 • informiranje in uvajanje študentov prvih letnikov (vsako leto izdamo informativno knjižico za bruce z veliko koristnimi informacijami, sodelujemo pa tudi pri izvedbi informativnih dni za dijake 3. in 4. letnikov)
 • sodelovanje pri projektih na področju obštudijskih dejavnosti, npr. pri izvedbi mednarodnih farmacevtskih taborov, študentskega glasila Spatula.

Študentski svet Fakultete za farmacijo je tudi eden od petih subjektov (tabletk) združenja »Drug Dealer«, ki povezuje študentske organizacije na Fakulteti za farmacijo in omogoča, da si skupaj prizadevamo za čim boljši študij in čim bolj pestro življenje študentov v času študija.

Kontakt: studentski.svet@ffa.uni-lj.si

Vodstvo

  • Predsednik
  • Jaka Rotman
  • studentski.svet@ffa.uni-lj.si
  • P2133200
  • Podpredsednik
  • Jaka Vrevc Žlajpah
  • jaka.vz@gmail.com
  • P2133189
  • Tajnica
  • Damijana Roškarič
  • roskaric.damijana99@gmail.com
  • P2133208

Pridruženi člani

  • Glavni Erasmus tutor
  • Kristjan Žnidaršič
  • Glavni koordinator tutorjev
  • Luka Stegne
  • Senator
  • Jaka Rotman
  • Senator
  • Katja Bezjak
  • Senator
  • Jaka Vrevc Žlajpah
  • Bivši predsednik
  • Tilen Huzjak

Predstavniki letnikov

  • Predstavnik 1. letnika EM FAR
  • Mihael Lebar
  • Predstavnik 2. letnika EM FAR
  • Rok Oberč
  • Predstavnica 2. letnika EM FAR
  • Marjeta Lipužič
  • Predstavnik 3. letnika EM FAR
  • Blaž Mihelič
  • Predstavnik 3. letnika EM FAR
  • Gašper Grošelj
  • Predstavnik 4. letnika EM FAR
  • Jan Števančec
  • Predstavnica 4. letnika EM FAR
  • Ana Medic
  • Predstavnik 5. letnika EM FAR
  • Jaka Rotman
  • Predstavnica 1. letnika S1 LBM
  • Sara Simonič
  • Predstavnica 2. letnika S1 LBM
  • Damijana Roškarič
  • Predstavnik 3. letnika S1 LBM
  • Jaka Vrevc Žlajpah
  • Predstavnica 1. letnika S1 KOZ
  • Sandra Mikić
  • Predstavnica 2. letnika S1 KOZ
  • Kaja Fekonja
  • Predstavnica 3. letnika S1 KOZ
  • Pia Berglez
  • Predstavnica S2 LBM
  • Špela Kert
  • Predstavnica S2 INF
  • Ines Durić

soffaŠOFFA ali Študentska organizacija Fakultete za farmacijo je ena izmed podružnic družine ŠOU v Ljubljani, kakršno ima vsaka fakulteta Univerze v Ljubljani.

Na naši fakulteti tesno sodeluje z Društvom študentov Farmacije Slovenije in Študentskim svetom Fakultete za Farmacijo v obliki društva Drug Dealer.

V sklopu tega društva člani ŠOFFA organizirajo in pomagajo pri organizaciji projektov, predsednik in podpredsednik pa poleg organizacije sodelujeta tudi na ŠOU kot poslanca v Študentskem zboru Študentske organizacije v Ljubljani.

Člani tega organa se dobivajo na sejah, na katerih razpravljajo o organizaciji projektov in o finančnih strukturah le-teh. Mandat traja enako za vse člane, in sicer dve leti od izvolitve na študentskih volitvah.

Članiskupine

  • Predsednik in poslanec v Študentskem zboru ŠOU v Ljubljani
  • Robert Šebenik
  • rsebenik47@gmail.com
  • Robert
  • Podpredsednik in poslanec v Študentskem zboru ŠOU v Ljubljani
  • Dejan Temov
  • dejan.temov@gmail.com
  • Dejan
  • Predstavnica za interesno področje športa in turizma
  • Lara Tepeš
  • lara.tepes@gmail.com
  • Lara
  • Predstavnica za interesno področje kulture in založništva
  • Nuša Križovnik
  • nkrizovnik2@gmail.com
  • Nusa
  • Predstavnica za interesno področje izobraževanja
  • Lana Svečko
  • lana.svecko@gmail.com
  • Lana
  • Predstavnica za interesno področje mednarodnega sodelovanja
  • Mihaela Hajšek
  • mihaela.hajsek@gmail.com
  • Mihaela

Slovensko farmacevtsko društvo (SFD) se zavzema za povezovanje farmacevtov, ki se je začelo že leta 1945, pravno-formalno podlago za ustanovitev samostojnega društva pa je dobilo leta 1950. Od vsega začetka se člani znotraj društva združujejo v podružnice po regionalnem načelu in v sekcije po strokovnem interesu. Danes aktivnosti potekajo v 9 podružnicah in 12 sekcijah.

Od leta 1975 Društvo najbolj zaslužnim slovenskim farmacevtom podeljuje Minařikova odličja, od leta 1990 Minařikova priznanja.
Delovanje društva urejajo društveni akti, člane društva zavezuje tudi kodeks farmacevtske etike.

Društvo za člane organizira različne oblike dopolnilnih strokovnih izpolnjevanj.

Na mednarodni ravni organizirajo sekcije društva znanstvene simpozije, ki potekajo običajno pod pokroviteljstvom mednarodnih organizacij, v katere je društvo včlanjeno.

 • FIP – Mednarodna federacija farmacevtov,
 • EUFEPS – Evropska federacija farmacevtskih znanosti,
 • ESCP – Evropsko društvo kliničnih farmacevtov,
 • EAHP – Evropska zveza bolnišničnih lekarn in
 • EFMC – Evropska federacija za medicinsko kemijo.

Slovensko farmacevtsko društvo izdaja dve publikaciji in sicer :

 • Farmacevtski vestnik
 • Farmakon

Slovensko farmacevtsko društvo poleg strokovnih organizira tudi različne družabne prireditve, ki dodatno krepijo povezovalno vlogo društva.

Člani prejemajo Farmacevtski vestnik, imajo možnost udeležbe na strokovnih in družabnih srečanjih podružnic in sekcij in popust pri plačilu kotizacije na vseh prireditvah SFD.

Ena izmed sekcij je Študentska sekcija Slovenskega farmacevtskega društva (ŠSSFD), ki združuje člane iz študentskih vrst in deluje od leta 1976. Trdna vez s Slovenskim farmacevtskim društvom sekciji ponuja ogromno oporo in spodbudo za nadaljnje kakovostno delovanje.

Včlanite se v SFD