ŠS FFA

Študentski svet Fakultete za farmacijo (ŠS FFA) je organ študentov fakultete, ki sodeluje v komisijah oz. odborih UL FFA za reševanje vprašanj iz določenega področja. Preko let se je uveljavil kot zelo konstruktiven sogovornik pri vprašanjih, vezanih na študijski proces in širše o kakovosti UL FFA. Ustvarja mnenja o pedagoških delavcih ter jim tako omogoča izvolitev v zahtevane nazive. Je edini uradni zastopnik študentov UL FFA na vseh organizacijskih nivojih ter uspešno sodeluje v drugih organih in delovnih telesih fakultete (Senat, Upravni odbor, Komisija za študijsko področje, Akademski zbor, Komisija za kakovost). Svoje študente prav tako zastopa v okviru univerze na sejah ŠS UL.

ŠS FFA sestavljajo predstavniki letnikov (svetniki) ter pridruženi člani, ki nimajo volilne pravice. Svetniki so po dva predstavnika vsakega letnika EM FAR ter po en predstavnik vsakega letnika ostalih prvostopenjskih in drugostopenjskih študijskih programov. Pridruženi člani so: Glavni ERASMUS tutor, Glavni koordinator tutorjev študentov, nekdanji predsednik ŠS FFA in predstavniki študentov v Senatu UL FFA (3 senatorji).

Študentski svet je v svojem delovanju neodvisen, delovanje v njem je prostovoljno in kot tako seveda ni plačano. Poteka v obliki rednih sej, po potrebi pa tudi korespondenčnih. Na sejah razpravljamo o aktualnih temah in o njih podajamo mnenja ter sprejemamo sklepe.

S svojim delovanjem si prizadevamo za dobro vseh študentov naše fakultete. Med naloge ŠS spadajo:

  • zastopanje študentov in njihovih pravic v organih fakultete in univerze (svoje predstavnike imamo npr. v Senatu, Komisiji za študijske zadeve in Akademskem zboru, pa tudi v Študentskem svetu Univerze v Ljubljani)
  • podajanje študentskih mnenj o asistentih, docentih in izrednih profesorjih, ko le-ti zaprosijo za izvolitev v pedagoške nazive
  • reševanje problemov, ki nastanejo med študijskim letom, v sodelovanju z vodstvom fakultete
  • informiranje in uvajanje študentov prvih letnikov (vsako leto izdamo informativno knjižico za bruce z veliko koristnimi informacijami, sodelujemo pa tudi pri izvedbi informativnih dni za dijake 3. in 4. letnikov)
  • sodelovanje pri projektih na področju obštudijskih dejavnosti, npr. pri izvedbi mednarodnih farmacevtskih taborov, študentskega glasila Spatula,
  • organizacija Uvodnega dneva za bruce.

Študentski svet Fakultete za farmacijo je tudi eden od petih subjektov (tabletk) združenja »Drug Dealer«, ki povezuje študentske organizacije na Fakulteti za farmacijo in omogoča, da si skupaj prizadevamo za čim boljši študij in čim bolj pestro življenje študentov v času študija. 

Kontakt: studentski.svet@ffa.uni-lj.si


Vodstvo ŠS FFA

Leonora Prestreši
Predsednica ŠS FFA

leonora.prestresi@gmail.com

emailfb
Nadja Štradjot
Podpredsednica ŠS FFA

nadja.stradjot@gmail.com

emailfb
Mirta Brajer
Tajnica ŠS FFA

mb67685@student.uni-lj.si

emailFacebook